دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل

سامانه بانک اطلاعاتی مديران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل

برای ثبت اطلاعات خود لطفا فرم زير را پر کرده و به مرحله بعد برويد


مشخصات فردیوضعيت استخدامی